Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia List Navigation

Maj 2017
??

Śląskie Konfrontacje Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego – ŚKUNKS 2017

Maj 27 - 08:00 - Maj 28 - 17:00
Rybnik, Polska + Google Map
skunks

Śląskie Konfrontacje Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego (ŚKUNKS) to im­preza ma­jąca na celu po­pu­la­ry­za­cję daw­nych eu­ro­pej­skich sztuk walki, jak rów­nież umoż­li­wie­nie oso­bom czyn­nie je po­zna­ją­cym kon­fron­ta­cji swo­ich umie­jęt­no­ści pod­czas roz­gry­wa­nych w jej trak­cie za­wo­dów w in­dy­wi­du­al­nym prak­tycz­nym ści­na­niu na czas, za­pa­sach hi­sto­rycz­nych, czy też w tur­nieju dłu­giego mie­cza i korda, zgod­nie z re­gu­la­mi­nami przy­ję­tymi przez Polską Federację Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER. Wymiana do­świad­czeń w za­kre­sie in­ter­pre­ta­cji trak­ta­tów po­przez dys­ku­sje, wolne spa­ringi, czy też eks­pe­ry­men­talne za­wody przy uży­ciu róż­nych in­nych ro­dza­jów…

Dowiedz się wię­cej »
Czerwiec 2017
PLN90 - PLN210

Bloss Cup 2017 – Ligowy Puchar Polski FEDER w Szermierce Historycznej

Czerwiec 24 - 08:00 - Czerwiec 25 - 16:00
LO św. Magdaleny, lica św. Marii Magdaleny 11
Poznań, 61-861 Polska
+ Google Map
BLOSS_Poznań

Szanowni Szermierze!Zapraszamy was na drugi Puchar Polski Ligi Szermierki Historycznej FEDER 2017- Bloss Cup.  Puchar Odbędzie się w week­end 24-25 Czerwca 2017 w Poznaniu w prze­pięk­nej hali spor­to­wej na ul. św. Marii Magdaleny 11 w Poznaniu.Rozegramy trzy kon­ku­ren­cje li­gowe: Długi Miecz, Rapier oraz Szabla. Jeżeli bę­dzie­cie chętni aby ro­ze­grać czwartą kon­ku­ren­cję dru­ży­nową T3 w nie­dzielę po­po­łu­dniu po za­koń­cze­niu pu­cha­rów in­dy­wi­du­al­nych to bę­dzie taka możliwość.Na tur­nieju bę­dzie moż­li­wość wy­na­ję­cia fe­dera, sza­bli lub ra­piera w ce­nie 100zł.Zapraszamy do udziału!Rejestracja (Registration)20 maj 2017 – Termin wcze­snej…

Dowiedz się wię­cej »
Wrzesień 2017

Warszawskie Warsztaty Walki W3 2017

Wrzesień 30 - 09:00 - Październik 1 - 15:00
OSiR Targówek, Ossowskiego 25
Warszawa, Polska
+ Google Map

Więcej szcze­gó­łów wkrótce.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eksport Listed Wydarzenia