Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia List Navigation

Maj 2017
€14

Jihlava’s HEMA tournament – Czechy

Maj 13 - 09:00
Jihlava, Okružní 2
Jihlava, 586 01 Czech Republic
+ Google Map
Jihlava's HEMA tournament

SHŠ Bellátor wo­uld like to in­vite you to this year's se­cond HEMA to­ur­na­ment. And while this year's our third al­re­ady, we de­ci­ded to not only add ano­ther ca­the­gory to our to­ur­na­ment, but also change place and move into a big­ger gym in Jihlava. As for the new ca­the­gory; this year's par­ti­ci­pants will be able to com­pete in both long sword and ra­pier. The ad­ress of the gym is: Okružní 2, 586 01 Jihlava, Česká re­pu­blika, GPS co­or­din­taes: N 49°24.27290', E…

Dowiedz się wię­cej »
??

Śląskie Konfrontacje Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego – ŚKUNKS 2017

Maj 27 - 08:00 - Maj 28 - 17:00
Rybnik, Polska + Google Map
skunks

Śląskie Konfrontacje Utraconych Nauk Kunsztu Szermierczego (ŚKUNKS) to im­preza ma­jąca na celu po­pu­la­ry­za­cję daw­nych eu­ro­pej­skich sztuk walki, jak rów­nież umoż­li­wie­nie oso­bom czyn­nie je po­zna­ją­cym kon­fron­ta­cji swo­ich umie­jęt­no­ści pod­czas roz­gry­wa­nych w jej trak­cie za­wo­dów w in­dy­wi­du­al­nym prak­tycz­nym ści­na­niu na czas, za­pa­sach hi­sto­rycz­nych, czy też w tur­nieju dłu­giego mie­cza i korda, zgod­nie z re­gu­la­mi­nami przy­ję­tymi przez Polską Federację Dawnych Europejskich Sztuk Walki FEDER. Wymiana do­świad­czeń w za­kre­sie in­ter­pre­ta­cji trak­ta­tów po­przez dys­ku­sje, wolne spa­ringi, czy też eks­pe­ry­men­talne za­wody przy uży­ciu róż­nych in­nych ro­dza­jów…

Dowiedz się wię­cej »
Wrzesień 2017

Warszawskie Warsztaty Walki W3 2017

Wrzesień 30 - 09:00 - Październik 1 - 15:00
OSiR Targówek, Ossowskiego 25
Warszawa, Polska
+ Google Map

Więcej szcze­gó­łów wkrótce.

Dowiedz się wię­cej »
+ Eksport Listed Wydarzenia